Katalog dla studentów studiów III stopnia o specjalności Biogospodarka. 


Catalog for students of 3rd degree studies with a specialization in Bioeconomy.

W trakcie trwania kursu dowiesz się ..........

This course  relates the using of microorganisms for the production of biopolymers, especially polyhydroxyalkanoates. This course teaches the principles of bacterial culture in the direction of PHA synthesis, breeding methods, types of culture and extraction of polymers. The gas chromatography method necessary for monomeric determination of obtained PHA is also mentioned. During this course the student learns logical thinking, breeding with the use of living organisms forces the anticipation of various situations and repairing the errors quickly. The knowledge presented in this course forces to think about protecting the environment and the future of our planet.

  • Uczestnik będzie potrafił opisać stosowane w przemyśle procesy jednostkowe (technologie) wykorzystujące drobnoustroje i ich enzymy oraz scharakteryzować rodzaj i ilość otrzymanych przy ich udziale bioproduktów,
  • Uczestnik będzie potrafił wymienić i objaśnić nowe kierunki i innowacyjne rozwiązania opracowywane dla różnych dziedzin przemysłu biotechnologicznego dotyczące bazy surowcowej, technik produkcji oraz modyfikacji biologicznej producentów,
  • Uczestnik będzie potrafił kontrolować przy użyciu poznanych technik i metod poszczególne etapy procesu produkcyjnego,
  • Uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat przygotowywania podłóż i materiału do hodowli drobnoustrojów oraz dobrać odpowiednie warunki i metodę hodowli oraz analizować wytworzone przez mikroorganizmy produkty końcowe,
  • Uczestnik będzie potrafił zaplanować ogólne założenia dla określonej technologii pod kątem doboru surowca, czynnika biologicznego, metody produkcji, sposobu separacji bioproduktu oraz możliwości jego zastosowania.

In recent years, the demand for the use of sustainable and eco-friendly environmental processes is rapidly growing, subjected toeconomic,public,andlegislationpressure.Biotechnologyprovidesa plethora of opportunities for effectively addressing issuespertaining to the monitoring, assessment, and treatment ofcontaminatedwater,air,andsolidwastestreams.

Kurs zawierający materiały dla studentówstudiów III stopnia kierunku Biogospodarka.
W przypadku nieobecności nalezy wykonać zadania przewidziane na zajęciach.

The course contains materials for students of III degree studies in Bioeconomy.
In the event of absence, perform the tasks provided for in class.