Niniejszy kurs stanowi zbiór ćwiczeń z przedmiotu Termodynamika procesowa. Ćwiczenia te przygotowane są dla studentów studiów stacjonarnych kierunku  Inżynieria Przetwórstwa Żywności realizowanego na Wydziale Nauk o Żywności. Ćwiczenia realizowane są w wymiarze 30h.

Pierwsza część ćwiczeń realizowana jest przez mgr inż. Łukasza Dzadz na Wydziale Nauk Technicznych w Katedrze Inżynierii Systemów.

Tematyka ćwiczeń:

 1. Termodynamiczne parametry stanu. Praca, ciepło, entropia, pojemność cieplna, entalpia.
 2. Zasady termodynamiki
 3. Pojęcie gazu doskonałego i rzeczywistego oraz termiczne równanie stanu gazów doskonałych. Stałe gazowe.
 4. Dynamika płynów (równanie ciągłości strugi, równanie Bernoullego, wypływ swobodny)

W ramach ćwiczeń student nabierze praktyczną umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach do rozwiązywania problemów z zakresu termodynamiki procesowej.

Termodynamika procesowa - Wykłady

Wykłady dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Nauki o Żywności, na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności, w wymiarze 15 h wykładów i 30 h ćwiczeń.

Tematyka wykładów:

 1. Układ. Termodynamiczne parametry stanu
 2. Parametry stanu cd. Pierwsza zasada termodynamiki
 3. Właściwości gazów
 4. Charakterystyka przepływu płynu nieściśliwego
 5. Druga zasada termodynamiki. Egzergia
 6. Przemiany gazów. Obiegi
 7. Parametry pary wodnej
 8. Parametry wilgotnego powietrza

Wykład kończy się egzaminem. Na egzaminie student powinien wykazać się wiedzą o podstawowych zasadach i twierdzeniach termodynamiki oraz zrozumieniem w jaki sposób wykorzystuje się je przy rozwiązywaniu zagadnień z zakresu termodynamiki procesowej. Praktyczną umiejętność rozwiązywaniu tych zagadnień student nabywa w czasie ćwiczeń z przedmiotu.