Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o geograficznych uwarunkowaniach przebiegu procesów społecznych i gospodarczych, tak w skali mikro, mezo jak i makrogospodarczej.

Student poznaje jakie czynniki decydują o rozmieszczeniu działalności gospodarczej w przestrzeni geograficznej oraz w jaki sposób wpływają na jej efektywność, strukturę, zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego.

Uzyskuje także podstawową wiedzę na temat współczesnych trendów społeczno-gospodarczych - globalizacji, metropolizacji i regionalizacji - ich przyczynach, przebiegu i konsekwencjach.