Problemy związane z urbanizacją oraz wynikające z niej konsekwencje są różne w różnych regionach świata. Budowa i rozwój miasta lub osiedla powoduje zmiany w środowisku i niszczy pierwotne wartości przyrodnicze. Każdego dnia jesteśmy świadkami występujących problemów ekologicznych na Ziemi. Dzięki rosnącej świadomości na temat ochrony środowiska, podejmowane są działania proekologiczne w formie realizacji programów naprawczych oraz odpowiednich przepisów prawnych.

Jeziora są naturalnymi zbiornikami stojącymi o powierzchni przynajmniej 1 ha, powiązanymi funkcjonalnie z przylegającymi obszarami lądowymi nachylonymi w kierunku jeziora, zwanymi zlewnią. Powierzchniowe i punktowe dopływy biogenów i substancji toksycznych ze zlewni przyspieszają eutrofizację i zanieczyszczenie jeziora oraz są źródłem degradacji biocenotycznej. Zanikają bardziej wyspecjalizowane gatunki związane z jeziorami czystymi i dobrze natlenionymi, a ich miejsce zajmują gatunki eurytopowe oraz związane z wodami zanieczyszczonymi. W miarę postępu eutrofizacji, zwłaszcza w jej końcowych fazach obserwuje się postępujące zubożenie gatunkowe biocenozy jeziornej. 

Jezioro Kortowskie jest zbiornikiem średniej wielkości. Jego powierzchnia wynosi 89,7 ha, a głębokość maksymalna 17,2 m. Należy do jezior silnie zanieczyszczonych, na którym prowadzi się zabieg rekultywacyjny, zwany „eksperymentem kortowskim”. Mimo, że Jezioro Kortowskie można w całości zaliczyć do jezior silnie zanieczyszczonych, można w nim wyróżnić strefy mniej i bardziej zanieczyszczone. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką jezior zanieczyszczonych, na przykładzie Jeziora Kortowskiego.

Kurs zawiera zadania z ekologii populacji. Uczy rozwiązywania i analizy zadań dotyczących dynamiki rozwoju populacji - modelowania dynamiki populacji, metod badania rozrodczości i śmiertelności.Każdy student, który ma przypisany powyższy przedmiot w swoim USOSie w semestrze letnim 2019/2020, w celu zaliczenia ćwiczeń musi wykonać konkretne zadania, które zostaną umieszczone w tym kursie.