Biblioteczne katalogi kartkowe i online; Biblioteki cyfrowe; Bibliografie drukowane i online; Bazy pełnotekstowe; Czasopisma elektroniczne 

Cechy poprawnej konstrukcji; Elementy konstrukcji pracy dyplomowej i ich rola

Opis bibliograficzny; Zasady sporządzania przypisów

Cechy języka naukowego; Kolejność pisania pracy; Redagowanie tekstu; Cytowanie; Plagiat a parafrazowanie; Formy prezentacji tekstu; Kryteria oceny pracy dyplomowej