Kurs prowadzony jest  przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

Kurs Statystyka - metody ilościowe   dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, kierunku Bioinżynieria produkcji żywności  WBZ: Studia stacjonarne    rok I, sem. 2           Kierunek – Bioinżynieria produkcji żywności        

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Koordynator przedmiotu: prof dr hab. Daria Murawska

Część I: prof. dr hab. Daria Murawska,  daria.murawska@uwm.edu.pl

Część II : dr inż. Wiesław Brzozowski, wiesbrzo@uwm.edu.pl 

 

Tematyka  wykładów części I:

  1. Wprowadzenie do przedmiotu Statystyka matematyczna. Podstawowe pojęcia stosowane w statystyce.
  2. Porządkowanie materiału statystycznego.  Miary statystyczne.
  3. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo.
  4. Rozkład zmiennych.

 

Tematyka ćwiczeń części I :

  1. Porządkowanie materiału statystycznego. Tworzenie szeregów.
  2. Miary statystyczne w zbiorowości uporządkowanej i nieuporządkowanej.
  3. Miary statystyczne cd. Reguła 3σ.

 

 

Studenci zobowiązani są do weryfikacji efektów uczenia się, przystępując do sprawdzianów cząstkowych i zaliczenia końcowego części I, a  następnie części II (zgodnie z ustaleniami z osobami prowadzącymi).