Kurs prowadzony jest  przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

Kurs Statystyka matematyczna dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji  i terapii, WBZ.  Studia stacjonarne    rok I, sem. 2     Kierunek – Zwierzęta w rekreacji, edukacji  i terapii  rok ak.  2019-2020.       

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Daria Murawska

Część I: prof. dr hab. Daria Murawska,  daria.murawska@uwm.edu.pl

Część II : dr inż. Wiesław Brzozowski, wiesbrzo@uwm.edu.pl (realizacja części II z wykorzystaniem Microsoft Teams)

 Tematyka  wykładów części I:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu Statystyka matematyczna. Podstawowe pojęcia stosowane w statystyce.
 2. Porządkowanie materiału statystycznego.  Miary statystyczne.
 3. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo.
 4. Rozkład zmiennych.

 Tematyka ćwiczeń części I :

 1. Porządkowanie materiału statystycznego. Tworzenie szeregów.
 2. Miary statystyczne w zbiorowości uporządkowanej i nieuporządkowanej.
 3. Miary statystyczne cd. Reguła 3σ.

  Udostępniono:

- materiały wykładowe i ćwiczeniowe

- sprawdziany z poszczególnych części tematycznych

- sprawdzian końcowy z części I

Studenci zobowiązani są do weryfikacji efektów uczenia się, przystępując do sprawdzianów cząstkowych i zaliczenia końcowego części I, a  następnie części II (zgodnie z ustaleniami z osobami prowadzącymi). 

Kurs prowadzony jest  przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

Kurs Statystyka matematyczna  dedykowany jest studentom studiów niestacjonarnych, kierunku Zootechnika WBZ:  I MU,  sem. 1     rok ak.  2019-2020,       Kierunek - ZOOTECHNIKA

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Koordynator przedmiotu: prof dr hab. Daria Murawska

Część I: prof dr hab. Daria Murawska,  daria.murawska@uwm.edu.pl

Część II : dr inż. Wiesław Brzozowski, wiesbrzo@uwm.edu.pl (realizacja części II z wykorzystaniem Microsoft Teams)

 

Tematyka  wykładów części I:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu Statystyka matematyczna. Podstawowe pojęcia stosowane w statystyce.
 2. Porządkowanie materiału statystycznego.  Miary statystyczne.
 3. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo. Rozkład zmiennych.
 4. Analiza dynamiki zjawisk masowych - podstawowe pojęcia.

Tematyka ćwiczeń części I :

 1. Porządkowanie materiału statystycznego. Tworzenie szeregów.
 2. Miary statystyczne w zbiorowości uporządkowanej i nieuporządkowanej.
 3. Miary statystyczne cd. Reguła 3σ.
 4. Analiza dynamiki zjawisk masowych- proste wskaźniki dynamiki zjawisk.

 Udostępniono:

- materiały wykładowe i ćwiczeniowe

- sprawdziany z poszczególnych części tematycznych

- sprawdzian końcowy z części I

Studenci zobowiązani są do weryfikacji efektów uczenia się, przystępując do sprawdzianów cząstkowych i zaliczenia końcowego części I, a  następnie części II (zgodnie z ustaleniami z osobami prowadzącymi). 

Kurs prowadzony jest  przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

Kurs Statystyka matematyczna  dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, kierunku Zootechnika WBZ:  I MU,  sem. 1     rok ak.  2019-2020,       Kierunek - ZOOTECHNIKA

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Koordynator przedmiotu: prof dr hab. Daria Murawska

Część I: prof dr hab. Daria Murawska,  daria.murawska@uwm.edu.pl

Część II : dr inż. Wiesław Brzozowski, wiesbrzo@uwm.edu.pl (realizacja części II z wykorzystaniem Microsoft Teams)

 

Tematyka  wykładów części I:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu Statystyka matematyczna. Podstawowe pojęcia stosowane w statystyce.
 2. Porządkowanie materiału statystycznego.  Miary statystyczne.
 3. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo. Rozkład zmiennych.
 4. Analiza dynamiki zjawisk masowych - podstawowe pojęcia.

Tematyka ćwiczeń części I :

 1. Porządkowanie materiału statystycznego. Tworzenie szeregów.
 2. Miary statystyczne w zbiorowości uporządkowanej i nieuporządkowanej.
 3. Miary statystyczne cd. Reguła 3σ.
 4. Analiza dynamiki zjawisk masowych- proste wskaźniki dynamiki zjawisk.

 Udostępniono:

- materiały wykładowe i ćwiczeniowe

- sprawdziany z poszczególnych części tematycznych

- sprawdzian końcowy z części I

Studenci zobowiązani są do weryfikacji efektów uczenia się, przystępując do sprawdzianów cząstkowych i zaliczenia końcowego części I, a  następnie części II (zgodnie z ustaleniami z osobami prowadzącymi).