Przedmiot do wyboru dla kierunku Zarządzanie II stopień (MSU), studia niestacjonarne, I rok, specjalność Logistyka. 

Cel kształcenia: Znajomość procesów integracji. Zrozumienie szans i zagrożeń wynikających z integracji gospodarczej.