Celem kursu jest przekazanie wiedzy nt. rozwoju zrównoważonego, genezy i istoty koncepcji na różnych poziomach oddziaływania (globalnym, krajowym, wybranych działów gospodarki, przedsiębiorstwa, jednostki). Kształtowanie postaw sprzyjających realizacji celów zrównoważonego rozwoju.