Celem kursu jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku oraz związków i wzajemnych zależności między ekonomią a innymi dziedzinami nauki. Program kursu umożliwia nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych w ujęciu interdyscyplinarnym, umiejętności holistycznego postrzegania człowieka jako uczestnika rynku, określania miejsca i roli jednostki w społeczeństwie i gospodarce, postrzegania działalności gospodarczej człowieka poprzez pryzmat aspektów antropologicznych, kulturowych, aksjologicznych, a także umiejętności rozpoznawania trendów rynkowych i kluczowych uwarunkowań mających wpływ na kształtowanie porządku ekonomicznego współczesnego świata.