Wydział Nauk Medycznych

Wykładowca: Dr Magdalena Weidner-Glunde

Kontakt: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl

Kierunek studiów: Medycyna
Specialność: Medycyna

Tematy wykładów:

Budowa i funkcja lipidów i polisacharydów.

Charakterystyka struktury pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowej białek.

Modyfikacje białek i ich funkcja oraz regulacja degradacji białek.

Struktura RNA i DNA oraz struktura chromatyny.

Replikacja, naprawa oraz rekombinacja DNA i regulacja degradacji DNA i RNA.

Transkrypcja, translacja oraz regulacja ekspresji genów.

Funkcja genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz metody ich analizy.