Przedmiot: Aksjologia pracy socjalnej/ćwiczenia

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę aksjologii pracy socjalnej. Założeniem przedmiotu jest również ukazanie etycznych dylematów związanych z działalności socjalnej a także wyposażenie studentów w umiejętności interpretowania różnych problemów i dylematów etycznych pracy socjalnej z wybranymi kategoriami klientów. Celem jest także nauczenie przyszłych pracowników socjalnych podejścia etycznego do człowieka potrzebującego wparcia i pomocy.

Treści ćwiczeń: Analiza zapisów kodeksu etycznego pracowników socjalnych. Aksjologiczne podstawy działań socjalnych w odniesieniu do wybranych kategorii klientów. Dylematy etyczne, konflikt wartości, świat wartości pracownika socjalnego i jednostki/rodziny wspomaganej. Praca socjalna w wymiarze prawnym i praktyce instytucji pomocy społecznej. Wartości w pracy socjalnej a aktualne problemy społeczne w pracy socjalnej. Wartości etyczne cenione przez pracownika socjalnego - analiza wybranych badań. Podsumowanie treści ćwiczeń, uwagi i wnioski końcowe.

LITERATURA PODSTAWOWA 1) Hołówka J., Etyka w działaniu, wyd. Prószyński i S-ka, Prószyński i S-ka Warszawa, 2001 ; 2) Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, wyd. BPS Śląsk Katowice, 2006 ; 3) Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, wyd. BPS Śląsk Katowice, 1999 ; 4) Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, wyd. Książka i Wiedza Warszawa, 1998 ; 5) Młyński J., Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych "pro futuro", wyd. Studia nad Rodziną UKSW , 2010, t. 1-2, s. 211-229; 6) MPiPS, ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004, wyd. MPiPS, 2004 ; 7) Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, wyd. PTPS, 1998 ; 8) Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, wyd. ATH Bielsko-Biała, 2007 ; 9) Kaczyńska W. (red.), O etyce służb społecznych, wyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 1998 ; 10) Łojko M., Praca socjalna – wybrane konteksty aksjologiczne, wyd. Wydawnictwo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, 2015 ; 11) Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Adamowska L., Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, wyd. IMPULS, 2010 ; 12) W. Jedynak, Etyka zawodowa pracownika socjalnego i jej specyfika, wyd. Społeczeństwo i Rodzina, z. 4, 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Bragiel J. (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji, wyd. Uniwersytet Opolski, 2002 ; 2) Marszałkowska M., Standardy pracy socjalnej, wyd. MPiPS Warszawa, 2005 ; 3) F. Ellen Netting, Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, M. Lori Thomas, Makropraktyka pracy socjalnej, wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Warszawa, 2014 ; 4) M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, 2010 ; 5) J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej, wyd. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009 ; 6) M. Piekarczyk, Znaczenie eugeniki w pracy socjalnej, wyd. Zeszyty Pracy Socjalnej, z. 3, Kraków, 2016.

Aksjologia pracy socjalnej /wykład/

CEL KSZTAŁCENIA: Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę aksjologii pracy socjalnej. Założeniem przedmiotu jest również ukazanie etycznych dylematów związanych z działalności socjalnej a także wyposażenie studentów w umiejętności interpretowania różnych problemów i dylematów etycznych pracy socjalnej z wybranymi kategoriami klientów. Celem jest także nauczenie przyszłych pracowników socjalnych podejścia etycznego do człowieka potrzebującego wparcia i pomocy.

WYKŁADY: Przedstawienie programu przedmiotu (w oparciu o sylabus), omówienie warunków zaliczenia oraz wprowadzenie w tematykę przedmiotu; w tym przegląd współczesnych koncepcji aksjologicznych wprowadzających w zagadnienia pomocy społecznej i pracy socjalnej. Problematyka aksjologii ogólnej - wartości, etyka, normy, zasady. Aksjologiczne podstawy pracy socjalnej - zarys historyczny. Etyczne i prakseologiczne podstawy interwencji pracownika socjalnego. Znaczenie wartości w życiu człowieka - w poszukiwaniu paradygmaty aksjologicznego. Praca socjalna - wybrane konteksty aksjologiczne. Pracownik socjalny jako profesjonalista w pomaganiu innym. Odpowiedzialność systemu pomocy społecznej wobec osób poszukujących wsparcia i pomocy. Odpowiedzialność etyczna w pracy socjalnej - dylematy i granice działań - pomiędzy pomocniczością a opiekuńczością. Podsumowanie treści wykładów, wnioski końcowe. 

LITERATURA PODSTAWOWA

1) Hołówka J., Etyka w działaniu, wyd. Prószyński i S-ka, Prószyński i S-ka Warszawa, 2001 ; 2) Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, wyd. BPS Śląsk Katowice, 2006 ; 3) Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, wyd. BPS Śląsk Katowice, 1999 ; 4) Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, wyd. Książka i Wiedza Warszawa, 1998 ; 5) Młyński J., Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych "pro futuro", wyd. Studia nad Rodziną UKSW , 2010, t. 1-2, s. 211-229; 6) MPiPS, ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004, wyd. MPiPS, 2004 ; 7) Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, wyd. PTPS, 1998 ; 8) Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, wyd. ATH Bielsko-Biała, 2007 ; 9) Kaczyńska W. (red.), O etyce służb społecznych, wyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 1998 ; 10) Łojko M., Praca socjalna – wybrane konteksty aksjologiczne, wyd. Wydawnictwo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, 2015 ; 11) Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Adamowska L., Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, wyd. IMPULS, 2010 ; 12) W. Jedynak, Etyka zawodowa pracownika socjalnego i jej specyfika, wyd. Społeczeństwo i Rodzina, z. 4, 2013 ; 13) A. Weissbrot-Koziarska, „Szkiełko i oko czy czucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego, wyd. Annales Universitatis Mariae Curie   

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Bragiel J. (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji, wyd. Uniwersytet Opolski, 2002 ; 2) Marszałkowska M., Standardy pracy socjalnej, wyd. MPiPS Warszawa, 2005 ; 3) F. Ellen Netting, Peter M. Kettner, Steven L. McMurtry, M. Lori Thomas, Makropraktyka pracy socjalnej, wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Warszawa, 2014 ; 4) M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, 2010 ; 5) J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej, wyd. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009 ; 6) M. Piekarczyk, Znaczenie eugeniki w pracy socjalnej, wyd. Zeszyty Pracy Socjalnej, z. 3, Kraków, 2016