Ekonomia (ćwiczenia): Rozwiązywanie zadań i casów do prowadzonych wykładów

CEL KSZTAŁCENIA: Głównym celem kształcenia jest nauczenie posługiwania się kluczowymi pojęciami z zakresu ekonomii; rozumienia procesów społeczno-ekonomicznych; oraz dostosowania rozwiązań systemowych i prawnych stosowanych w ekonomii w odniesieniu do określonych uwarunkowań społecznych i politycznych.

LITERATURA PODSTAWOWA 1) Mieczysław Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydanie 7, wyd. Key Text, 2016 ; 2) Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, wyd. PWN, 2017 ; 3) Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Tomasz Poskrobko, Julia Włodarczyk, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, wyd. Difin, 2012 ; 4) Jerzy Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, wyd. wyd. Śląsk, 1998 ; 5) Bogusław Czarny, Podstawy ekonomii, wyd. PWE, 2010 ; 6) Dorota Murzyn, Janina Pach, Ekonomia społeczna, wyd. Diffin, 2018 ; 7) Dawid Begg,Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Ekonomia. Mikroekonomia. Tom 1, wyd. PWE, 2007 ; 8) Dawid Begg, Vernasca Gianluigi, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Makroekonomia, wyd. PWE, 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, wyd. wyd. UŁ, 2013 ; 2) Dariusz Malinowski, Gospodarka rynkowa, wyd. Diffin, 2016 ; 3) Mariusz Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd.II), , wyd. CeDeWu, 2017 ; 4) Rothbard Murray Newton, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Fijorr Publishing, 2017

EKONOMIA - wykład

CEL KSZTAŁCENIA: nauczenie posługiwania się kluczowymi pojęciami z zakresu ekonomii; zrozumienie procesów społeczno-ekonomicznych; oraz dostosowanie rozwiązań systemowych i prawnych stosowanych w ekonomii w odniesieniu do określonych uwarunkowań społecznych i politycznych.

WYKŁADY: Problematyka wykładów koncentruje się na mikroanalizie rynku, analizach mechanizmów rynkowych - popyt, podaż; (determinanty) i równowaga rynkowa . Rola cen w gospodarce.teorii racjonalnego zachowania się konsumenta, analizie czynników produkcji, teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworzeniu i podziale dochodu narodowego w systemie gospodarki rynkowej, budżecie i polityce fiskalnej państwa, pieniądzu i rynkowi pieniężnemu, inflacji i bezrobociu, gospodarce otwartej, zadaniach i funkcjach ekonomii społecznej jako sektorze ekonomii.

Literatura

1) Mieczysław Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydanie 7, wyd. Key Text, 2016 ; 2) Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, wyd. PWN, 2017 ; 3) Stanisław Czaja, Agnieszka Becla, Tomasz Poskrobko, Julia Włodarczyk, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, wyd. Difin, 2012 ; 4) Jerzy Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, wyd. wyd. Śląsk, 1998 ; 5) Bogusław Czarny, Podstawy ekonomii, wyd. PWE, 2010 ; 6) Dorota Murzyn, Janina Pach, Ekonomia społeczna, wyd. Diffin, 2018 ; 7) Dawid Begg,Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Ekonomia. Mikroekonomia. Tom 1, wyd. PWE, 2007 ; 8) Dawid Begg, Vernasca Gianluigi, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch , Makroekonomia, wyd. PWE, 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, wyd. wyd. UŁ, 2013 ; 2) Dariusz Malinowski, Gospodarka rynkowa, wyd. Diffin, 2016 ; 3) Mariusz Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd.II), , wyd. CeDeWu, 2017 ; 4) Rothbard Murray Newton, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Fijorr Publishing, 2017