PDW - celem przedmiotu  jest poszerzenie wiedzy  na temat współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych w regionie Warmii i Mazur (przedsiębiorczość, rynek pracy, demografia, polityka socjalna, polityka senioralna, mniejszości narodowe, analiza wybranych kwestii społecznych  (ubóstwo, środowiska byłych PGR, alkoholizm, bezdomność, opieka społeczna, rodziny dysfunkcyjne).Celem  jest również zwiększenie zainteresowania problemami/zagrożeniami społeczno-ekonomicznymi oraz motywowanie do działań w zakresie identyfikowania i rozwiązywania tych problemów.

Zagadnienia

Charakterystyka regionu - uwarunkowania historyczne, topograficzne.Aktualne wskaźniki zmian demograficznych. Polityka osób starszych/polityka senioralna w regionie. Cudzoziemcy i mniejszości narodowe w regionie. Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Rynek pracy i bezrobocie w regionie -  analiza ekonomiczno- społeczna 1990-2019. Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w regionie. Pomoc społeczna  wobec zagrożeń współczesności - system działań profilaktycznych, instytucjonalnych i wspierających. Lokalna polityka społeczna wobec kwestii społecznych  – wybrane strategie i programy regionalne. Polityka prorodzinna  na Warmii i Mazurach.

literatura

Jerzy Sucht, Janusz Jasiński, Ocena rozwoju ekonomicznego, społecznego i przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne 2013, nr 4

Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn 2013

Benon Gaziński (red.),  Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach. Doświadczenia – oceny – perspektywy, INP UWM, Olsztyn 2011

Mirosława Boruszczak,  Mały Ruch Graniczny miedzy Polska i Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, Studenckie Zeszyty Naukowe, Gdańsk 2013

Wojciech T. Modzelewski, Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej - perspektywa liderów krajowych i regionalnych [w:] M. Hartliński (red.), Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów, Seria „Forum Politologiczne" t. 21, Olsztyn 2017

Wojciech T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn, 2006

Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005-2014 w ujęciu statystycznym /materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03, ROPS/, Olsztyn 2015.

Elżbieta Subocz, Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), Rozprawy Społeczne 2017, Tom 11, nr 3

Andrzej Przymeński, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000

Marek Morze, Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego – stan obecny i perspektywy, w; Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017

Majka Łojko,  Ekonomia społeczna w perspektywie  rozwoju warmińsko-mazurskiego rynku pracy, [w:] Problemy współczesnego rynku pracy,  D. Kisperska-Moroń, M.Pietras (red.), Katowice 2016

Majka Łojko,  Rynek pracy na Warmii i Mazurach – strategie i działania lokalne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach nr 286/16

Majka Łojko, Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze rynku pracy i bezrobocia, Polityka Społeczna nr 2/ 2017

Anna Drabarz, Analiza i diagnoza sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie warmińsko-mazaurkim w 2016. Raport podsumowujący, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku 2016.

Dariusz Waldziński, Dariusz Śledź, Raport końcowy. Rola małych i średnich przedsiębiorstw
w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego (w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą)
, GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu , Olsztyn 2009

GUS (2013), Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2018

Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach na lata 2015-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. zmianami

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001, z późniejszymi zmianami

PDW F3  pt. "Współczesne zagrożenia społeczno-ekonomiczne dla regionu Warmii i Mazur"

Celem kształcenia  jest poszerzenie wiedzy  na temat współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych na Warmii i Mazur oraz analiza wybranych kwestii społecznych w regionie. Celem przedmiotu jest również zwiększenie zainteresowania problemami/zagrożeniami społeczno-ekonomicznymi oraz motywowanie do działań w zakresie identyfikowania i rozwiązywania tych problemów.

Zagadnienia:

Charakterystyka regionu (uwarunkowania historyczne, topograficzne). Aktualne wskaźniki zmian demograficznych. Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Rynek pracy i bezrobocie w regionie -  analiza ekonomiczno- społeczna 1990-2019. Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w regionie. Pomoc społeczna  wobec zagrożeń współczesności - system działań profilaktycznych, instytucjonalnych i wspierających. Lokalna polityka społeczna wobec kwestii społecznych  – wybrane strategie i programy regionalne.Polityka senioralna na Warmii i Mazurach.

literatura 

Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn 2013

Benon Gaziński (red.),  Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach. Doświadczenia – oceny – perspektywy, INP UWM, Olsztyn 2011

Mirosława Boruszczak,  Mały Ruch Graniczny miedzy Polska i Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, Studenckie Zeszyty Naukowe, Gdańsk 2013

Wojciech T. Modzelewski, Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej - perspektywa liderów krajowych i regionalnych [w:] M. Hartliński (red.), Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów, Seria „Forum Politologiczne" t. 21, Olsztyn 2017

Wojciech T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn, 2006

Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005-2014 w ujęciu statystycznym /materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03, ROPS/, Olsztyn 2015.

Elżbieta Subocz, Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), Rozprawy Społeczne 2017, Tom 11, nr 3

Andrzej Przymeński, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000

Marek Morze, Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego – stan obecny i perspektywy, w; Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017

Majka Łojko,  Ekonomia społeczna w perspektywie  rozwoju warmińsko-mazurskiego rynku pracy, [w:] Problemy współczesnego rynku pracy,  D. Kisperska-Moroń, M.Pietras (red.), Katowice 2016

Majka Łojko,  Rynek pracy na Warmii i Mazurach – strategie i działania lokalne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach nr 286/16

Majka Łojko, Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze rynku pracy i bezrobocia, Polityka Społeczna nr 2/ 2017

Anna Drabarz, Analiza i diagnoza sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie warmińsko-mazaurkim w 2016. Raport podsumowujący, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku 2016.

Dariusz Waldziński, Dariusz Śledź, Raport końcowy. Rola małych i średnich przedsiębiorstw
w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego (w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą)
, GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu , Olsztyn 2009

GUS (2013), Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2018

Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach na lata 2015-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. zmianami

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001, z późniejszymi zmianami